🇹🇷 Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Pollective Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1

Taraflar

— SATICI

Ticari Unvanı

:

Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi

Adres

:

Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Apt. No:5/2, Beyoğlu/İstanbul

E-Posta Adresi

:

marketplace@pollective.com.tr

MERSİS No

:

0732127362800001

ALICI

Adı Soyadı / Ticari Unvanı

:

[*]

Adres

:

[*]

Telefon No

:

[*]

E-Posta Adresi

:

[*]

Teslimat / Fatura Adresi

:

[*]

 • Yukarıda bilgileri yer alan taraflar ayrı ayrı “SATICI” ve “ALICI” olarak; birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.
 • Yukarıda belirtilen ALICI bilgilerinin başka kişi yahut kişilere ait olması durumunda verilen veya onaylanan tüm bilgilerden sipariş veren ALICI sorumlu olacaktır.
 • ALICI, verdiği bilgilerin doğruluğunu ve kendisine ait olduğunu teyit etmektedir. Verilen bilgiler doğrultusunda ALICI’nın Ürün/Hizmet tesliminde sorun yaşaması halinde SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 2

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülüklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; ALICI’nın SATICI’ya ait www.pollective.com.tr , app.pollective.io, pollective.io uzantılı internet sitesinden (“Site”) ve mobil uygulama (‘‘Uygulama’’) (Site ve Uygulama, birlikte “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden erişilen araştırma ve kamuoyunun nabzını tutmaya ve istatistiki öngörüler edinmeye yardımcı ve aracı olan uygulamalarından, SATICI’ya ait ürün veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hususları oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi, Taraflar’ın ayrıca akdetmiş oldukları Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerinin ifasını etkilemeyecektir.

Madde 3

Sözleşme Konusu Ürün ve Hizmete İlişkin Detaylar

Ürün / Hizmet Adı:[*]
Miktar:[*]
Bedel (birim fiyatı):[*]
İndirim (varsa):[*]
KDV:% [*]
Toplam TL


Toplam Sipariş Tutarı : [*] TL
Ödeme Şekli : [*]

 • ALICI kredi kartı, banka kartı, online kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilmektedir. ALICI’nın kredi kartı, banka kartı, online kredi kartı ödemelerine ilişkin olarak SATICI’nın ilgili bankaya karşı herhangi bir sorumluluğu yahut taahhüdü bulunmamaktadır.
 • Ürünün/Hizmetin bedeli sipariş formunda ve faturada yer almaktadır. SATICI tarafından yapılan indirimler satış fiyatına yansıtılır.
 • Belirtilen Ürün/Hizmet fiyatları, siparişin oluşturulduğu anda mevcut olan, güncel bedellerdir. Fiyat ve Ürün/Hizmet bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SATICI, ilgili hatayı giderebilmek adına Ürün/Hizmet teslimi yapabilecektir. Bu halde SATICI’nın siparişi iptal ederek sipariş tutarını ALICI hesabına iade etme hakkı saklıdır. 
Madde 4

Ürünün / Hizmetin Teslimi

İşbu Sözleşme ALICI tarafından onaylanmakla birlikte yürürlüğe girmiş olup; ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Ürünün/Hizmetin ALICI’ya teslim edilmesi ile ifa edilmiş olur. Siparişe konu Ürün/Hizmet, kural olarak derhal; en geç ise üç iş günü içinde ALICI’ya teslim edilecektir.
Madde 5

Alıcı'nın beyan ve Taahhütleri

ALICI, Platform’da yer alan sözleşme konusu ürünün veya hizmetin temel özelliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından verilen ön bilgileri okuyup anladığını ve gerekli onayları verdiğini beyan ve kabul eder. ALICI, elektronik ortamda işbu Sözleşme’yi akdetmek ve Ön Bilgilendirme Formu’nu teyit etmek suretiyle mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce SATICI tarafından ALICI’ya bildirilmesi gereken adres, siparişe konu ürün veya hizmete dair temel özellikler, ürün veya hizmetin fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini beyan ve kabul eder.
Madde 6

Satıcı'nın beyan ve Taahhütleri

SATICI, işbu Sözleşme’ye konu ürün veya hizmetin Kanun, Yönetmelik ve sair mevzuata uygun olarak, eksiksiz bir biçimde, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.
SATICI, mücbir sebepler veya ifayı engelleyen sair olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmeye konu ürün veya hizmeti ifa süresi içinde teslim edemez ise, engelleyici halin öğrenilmesinden itibaren üç (3) iş günü içinde ALICI’ya konu ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür.

Madde 7

Cayma Hakkı

7.1 YASAL CAYMA HAKKI

ALICI, işbu Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir (“Yasal Cayma Hakkı”). ALICI’nın Yasal Cayma Hakkı’nı kullanabilmesi için belirtilen süre içinde yukarıda yer alan iletişim kanalları üzerinden SATICI’ya bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimde bulunduktan sonra ürün veya hizmetin ALICI tarafından derhal SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. 

ALICI’nın Yasal Cayma Hakkı’nı kullanmasından itibaren on dört (14) gün içinde, ALICI’nın ilgili siparişe ilişkin SATICI’ya yapmış olduğu tüm ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya hiçbir masraf ve yükümlülük getirmeksizin tek seferde iade edilecektir.

Kanun, Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca ALICI, aşağıdaki hallerde Yasal Cayma Hakkı’nı kullanamayacaktır:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); 
 • ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve/veya çabuk bozulma tehlikesi olan yahut son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; 
 • ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; 
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve 
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

7.2 POLLECTIVE CAYMA HAKKI

Platform üzerinden satın alınabilecek Ürünler/Hizmetler, temelde üç (3) gruba ayrılır. Bunlar; “Segment”, “Araştırma Grubu” ve “Havuç” olarak isimlendirilmektedir. 

Yukarıdaki 7.1’inci maddede yer alan Yasal Cayma Hakkı’nın kullanılamadığı durumlarda, yalnızca Segment grubu Ürünler/Hizmetler için geçerli olmak üzere, Ürün/Hizmet’in kullanılmadığı takdirde, satın alma tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde ALICI’nın cayma hakkı bulunmaktadır (“Pollective Cayma Hakkı”). Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, kullanılan Segment’lerin ve/veya Segment dışında başka bir gruptan Ürün/Hizmet’in Pollective Cayma Hakkı kapsamında iadesi mümkün değildir.

7.3  UYARI

SATICI’nın iş modeli ve ALICI’ya sunduğu Ürünler/Hizmetler, temel olarak ALICI’nın istekleri özelinde meydana getirilen ve ALICI’nın isteklerine özel olan, sipariş üzerine derhal ALICI’ya sunulan ve elektronik ortamda ifa edilen gayri maddi Ürünler/Hizmetler olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan ötürü, işbu Sözleşme’nin imza tarihinde SATICI’nın sunmuş olduğu ve işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün/Hizmetler, Yasal Cayma Hakkı kapsamında, yukarıda belirtilen birtakım istisnalar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden ötürü, Pollective Cayma Hakkı kapsamında değerlendirilebilecek durumlar hariç olmak üzere, bir cayma hakkının mevcudiyetinden ve kullanımından bahsedilemeyecektir.

Madde 8

Kişisel Verilerin Korunması

SATICI, ALICI tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata, Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’ne ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. SATICI, ALICI’ya kendi işlettiği Platform üzerinden erişilen araştırma ve kamuoyunun nabzını tutmaya ve istatistiki öngörüler edinmeye yardımcı ve aracı olan uygulamalar sunmaktadır. Bu kapsamda ALICI, bu uygulamaların içerisine yüklediği içeriklerden bizzat sorumlu olup; bu yüklenen içerikler bakımından SATICI, KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatını haizdir. ALICI’nın kendi hesabındaki içerikleri paylaşmayı talep etmesi halinde SATICI; fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, ödeme hatırlatma, kredi kartı ile online tahsilat gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için içerikleri diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkını haizdir. ALICI, kendi hesabındaki içerikleri diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. SATICI, ALICI’nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, SATICI’nın ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.
Madde 9

Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller ve işbu Sözleşme kapsamında açıkça belirlenen haller dışında marketplace@pollective.com.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla gerçekleştirilecektir. ALICI, işbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile kendi veritabanında, cihazlarında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 10

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar, öncelikli olarak Taraflar’ın azami iyi niyetli çabaları ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır.

Taraflar’ın iyi niyetli çabalarına rağmen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulamaması durumunda ise uyuşmazlıkların hallinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen değere kadar olan satış işlemleri için ALICI’nın ürün veya hizmeti satın aldığı yer yahut yerleşim yerindeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; ilan edilen değeri aşan satış işlemleri için ise ALICI’nın ürün veya hizmeti satın aldığı yer yahut yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI’ların işlemleri bakımından Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların hallinde ise İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Madde 11

Yürürlük

İşbu Sözleşme on bir (11) maddeden ibaret olup; Taraflarca okunarak GG.AA.YYYY tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda Ön Bilgilendirme Formu ile birlikte onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
SATICI:Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji A.Ş.
ALICI:[_*_]
REFERANSLAR
POLLECTIVE T.C. SANAYİ BAKANLIĞI VE TÜBİTAK ONAYLI ARGE PROJESİDİR.
Pollective

POLLECTIVE'İN TAMAMLADIĞI GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMLARI