🇹🇷 Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Pollective Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), aşağıda özellikleri ve satış bedeli belirtilen ürün veya hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince ALICI’nın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 1

Taraflar

— SATICI

Ticari Unvanı

:

Pollective Araştırma Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Anonim Şirketi

Adres

:

Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Apt. No:5/2, Beyoğlu/İstanbul

E-Posta Adresi

:

marketplace@pollective.com.tr

MERSİS No

:

0732127362800001

 

— ALICI

Adı Soyadı / Ticari Unvanı

:

[*]

Adres

:

[*]

Telefon No

:

[*]

E-Posta Adresi

:

[*]

Teslimat / Fatura Adresi

:

[*]

 

 • Yukarıda bilgileri yer alan taraflar ayrı ayrı “SATICI” ve “ALICI” olarak; birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.
 • Yukarıda belirtilen ALICI bilgilerinin başka kişi yahut kişilere ait olması durumunda verilen veya onaylanan tüm bilgiler uyarınca oluşabilecek hukuki ve cezai yükümlülüklerden, sipariş veren ALICI sorumlu olacaktır.
 • ALICI, verdiği bilgilerin doğruluğunu ve kendisine ait olduğunu teyit etmektedir. Verilen bilgiler doğrultusunda ALICI’nın Ürün/Hizmet tesliminde sorun yaşaması halinde SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 2

Satışa Konu Ürün ve Hizmete İlişkin Detaylar

Ürünlerin/Hizmetlerin adı, cinsi, türü, miktarı ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimata ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün / Hizmet Adı

:

[*]

Miktar

:

[*]

Bedel (birim fiyat)

:

[*]

İndirim (varsa)

:

[*]

KDV

:

% [*]

Toplam

 

TL


Toplam Sipariş Tutarı : [*] TL
Ödeme Şekli : [*]

 • ALICI kredi kartı, banka kartı, online kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilmektedir. ALICI’nın kredi kartı, banka kartı, online kredi kartı ödemelerine ilişkin olarak SATICI’nın ilgili bankaya karşı herhangi bir sorumluluğu yahut taahhüdü bulunmamaktadır.
 • Ürünün/Hizmetin bedeli sipariş formunda ve faturada yer almaktadır. SATICI tarafından yapılan indirimler satış fiyatına yansıtılır.
 • Belirtilen Ürün/Hizmet fiyatları, siparişin oluşturulduğu anda mevcut olan, güncel bedellerdir. Fiyat ve Ürün/Hizmet bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SATICI, ilgili hatayı giderebilmek adına ürün/hizmet teslimi yapabilecektir. Bu halde SATICI’nın siparişi iptal ederek sipariş tutarını ALICI hesabına iade etme hakkı saklıdır. 
Madde 3

Ürünün / Hizmetin Teslimi

İşbu Form satış işlemine ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi ALICI tarafından onaylanmakla birlikte yürürlüğe girmiş olup; ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Ürünün/Hizmetin ALICI’ya teslim edilmesi ile ifa edilmiş olur. Siparişe konu Ürün/Hizmet, kural olarak derhal; en geç ise üç (3) iş günü içinde ALICI’ya teslim edilecektir.

Madde 4

Cayma Hakkı

4.1. Yasal Cayma Hakkı

ALICI, işbu Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir (“Yasal Cayma Hakkı”). ALICI’nın Yasal Cayma Hakkı’nı kullanabilmesi için belirtilen süre içinde yukarıda yer alan iletişim kanalları üzerinden SATICI’ya bildirimde bulunması gerekmektedir. Bildirimde bulunduktan sonra ürün veya hizmetin ALICI tarafından derhal SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. 

ALICI’nın Yasal Cayma Hakkı’nı kullanmasından itibaren on dört (14) gün içinde, ALICI’nın ilgili siparişe ilişkin SATICI’ya yapmış olduğu tüm ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya hiçbir masraf ve yükümlülük getirmeksizin tek seferde iade edilecektir.

Kanun, Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca ALICI, aşağıdaki hallerde Yasal Cayma Hakkı’nı kullanamayacaktır:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); 
 • ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; 
 • ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; 
 • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; 
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve 
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

4.2.  Pollective Cayma Hakkı

Platform üzerinden satın alınabilecek Ürünler/Hizmetler, temelde üç (3) gruba ayrılır. Bunlar; “Segment”, “Araştırma Grubu” ve “Havuç” olarak isimlendirilmektedir. 

Yukarıdaki 4.1’inci maddede yer alan Yasal Cayma Hakkı’nın kullanılamadığı durumlarda, yalnızca Segment grubu Ürünler/Hizmetler için geçerli olmak üzere, Ürün/Hizmet’in kullanılmadığı takdirde, satın alma tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde ALICI’nın cayma hakkı bulunmaktadır (“Pollective Cayma Hakkı”). Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, kullanılan Segment’lerin ve/veya Segment dışında başka bir gruptan Ürün/Hizmet’in Pollective Cayma Hakkı kapsamında iadesi mümkün değildir.

4.3. Uyarı

SATICI’nın iş modeli ve ALICI’ya sunduğu Ürünler/Hizmetler, temel olarak ALICI’nın istekleri özelinde meydana getirilen ve ALICI’nın isteklerine özel olan, sipariş üzerine derhal ALICI’ya sunulan ve elektronik ortamda ifa edilen gayri maddi Ürünler/Hizmetler olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan ötürü, işbu Sözleşme’nin imza tarihinde SATICI’nın sunmuş olduğu ve işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün/Hizmetler, Yasal Cayma Hakkı bakımından yukarıda belirtilen birtakım istisnalar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden ötürü, Pollective Cayma Hakkı kapsamında değerlendirilebilecek durumlar hariç olmak üzere, bir cayma hakkının mevcudiyetinden ve kullanımından bahsedilemeyecektir.

Madde 5

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Form ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar, öncelikli olarak Taraflar’ın azami iyi niyetli çabaları ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır.

Taraflar’ın iyi niyetli çabalarına rağmen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulamaması durumunda ise uyuşmazlıkların hallinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen değere kadar olan satış işlemleri için ALICI’nın ürün veya hizmeti satın aldığı yer yahut yerleşim yerindeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; ilan edilen değeri aşan satış işlemleri için ise ALICI’nın ürün veya hizmeti satın aldığı yer yahut yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI’ların işlemleri bakımından Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların hallinde ise İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Madde 6

Ön Bilgilendirme Teyidi

Sipariş konusu ürün veya hizmetin teslimi için işbu Form’un ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve ödemeye ilişkin bir metot belirlemiş olması şarttır. Bu bakımdan ALICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işbu Form’u okuduğunu ve bilgi sahibi olduğunu; elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

REFERANSLAR
POLLECTIVE T.C. SANAYİ BAKANLIĞI VE TÜBİTAK ONAYLI ARGE PROJESİDİR.
Pollective

POLLECTIVE'İN TAMAMLADIĞI GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMLARI